รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ร่วมต้านทุจริต (NONGYASAI HOSPITAL ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซได้ตรวจคัดกรอง Covid 19 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล กลุ่มเสี่ยง

. ออกหน่วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซออกให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชน ลดแออัดลดรอคอยในโรงพยาบาล

. ขอขอบคุณ แพทย์หญิงปนัดดา ตปนียวรวงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตำบลหนองหญ้าไซ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ และ อสม. จิตอาสาทุกๆท่าน

เดิน วิ่ง ตำบลทัพหลวง ทำดีเพื่อพ่อ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการยากไรในชุมชนตำบลทัพหลวงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยมีนาย ปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอหนองหญ้าไซเป็นประธาน

. ขอขอบคุณ รพ.สต.ทัพหลวง รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง สถานศึกษา อสม.ทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งครับ

   โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นำโดย นพ.อิศวร ดวงจินดา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ก่อนการปฏิบัติราชการประจำปี 2562
***ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจา ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และ ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป***