ลงชุมชนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ , รพ.สต.ในพื้นที่ และท่าน สจ.สุธี โค้วอุดมประเสริฐ 🌠รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19🎇

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบริการสังคม โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 6-7 ธันวาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาใจ 29 สิงหาคม 2565

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ร่วมต้านทุจริต (NONGYASAI HOSPITAL ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564