MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนาม ชมรม STRONG

   มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.มีแนวการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

3.มีหลักฐานการแจ้งเวียน

4.มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ใรนาม "ชมรม STRONG..."

1.  มีแนวทางการดำเนิกิจกรรมของชมรม STRONG...

2.  มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG....

3.  มีกิจกรรมการดำเนนินงานของชมรม STRONG

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการเส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร่ และกรณีการให้หรือรับ          ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2565 

   1.มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไร่ และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2. มีรายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ1)       

   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   4.  รายงานการเรียไร แารการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากระบบ MSRS ไตรมาส 4

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนุงสิจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  

  2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และ ข้อ1.2

  3.  มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

 4. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 5.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องก้นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
      1.2  โครงการ

  2. มีรายงานชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประดยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

  3.  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริการเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให่ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงสย และมีการขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

  5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม

 6.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

    ไตรมาส 2 

 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และ ข้อ1.2

3. คู่มอแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

4.  บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนมราณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลางละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 1. มีบันทึกข้อความรับทรายการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้ดำนเนิการให้เสริ็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Formและมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1.

3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form (ไปวางใยนระบบ MITAS

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน