EB18 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564)

2.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ(แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564)

3 .รายงานผลการกำกับการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564) แบบฟอร์มที่ 2  และแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564) แบบฟอร์มที่ 3

5.แบบฟอร์มี่ 2 รายงานผลการกำกับการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564) 

6. แบบฟอร์มี่ 2 รายงานผลการกำกับการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564) 

7. แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2564)

8. แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

9 .หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการปนชรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

10.  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

11 .หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ(แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (กันยายน  2564)