EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1.บันทึกข้่อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   2.1 ไตรมาส ที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนมีนาคม 2564

   2.2  ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนกันยายน 2564   

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

    3.1 ไตรมาส ที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนมีนาคม 2564

     3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนกันยายน 2564   

4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง