EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน  1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12เดือน)

    3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯใหห้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

    3.2  รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯใหห้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตเมษายน 2564 -   กันยายน  2564)

    3.3 รอบ 12 เดือน หลักบษฯรายงานผลประจำปี 2563

4.หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน  อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Appplication หรือช่องทางอื่น ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม