บุคลากรภายหน่วยงาน      

 นางสาว นภัสสรณ์ พิริยะศิรนนท์

 

 ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

 นาย วัชรินทร์ สิงห์บุตร

 

 ตำแหน่ง นักวิชากรคอมพิวเตอร์

 นาย วิชิต ทองสุข

 

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์


แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์