p1
 นายแพทย์ อิศวร  ดวงจินดา
ตำแหน่งผู้อำหน่วยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
 โทร.035577068 ต่อ 101
 p2
นายแพทย์  รัฐพล  สืบสินสัจจวงศ์
 หัวหน้า กลุ่มงานการแพทย์
 โทร.
 
 นาง มธุรส   อ้นสืบสาย
 หัวหน้า กลุ่มการพยาบาล
  โทร.035577068 ต่อ 
นางสาว สุพัตรา  ปักสิน
หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร.035577068 ต่อ 102,103
p6
นางสาว นภัสสรณ์ พิริยศิรนนท์
หัวหน้า กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทร.035577068 ต่อ 105
  p7
ทันตแพทย์ อณิรัฐ เทิดปฐวีพงศ์
หัวหน้า กลุ่มงานทันตกรรม
โทร.035577068 ต่อ130
 
นาง อารมย์  เทาดี
หัวหน้า กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร 035577068  ต่อ 133
p8
นางสาว สมฤพร  รัตนพงษ์
หัวหน้า กลุ่มงานรังสีวิทยา
โทร. 035577068 ต่อ 114
p9
 นางสาว พัสดุ  กุหลาบเหลือง
 หัวหน้า กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทร. 035577068 ต่อ 106