วิสัยทัศน์(Vision) :

         โรงพยาบาลต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรมีความสุข ยุค 4.0 ในปี2566

พันธกิจ (Mission) :

           มุ่งมั่นพัฒนาและอภิบาลระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐาน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Values) :

           ค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข
           M: Mastery คือ เป็นนายตนเอง
           O: Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่
           P: People centered approach คือ ใส่ใจประชาชน
           H: Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม