ประวัติโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

PB200003

 

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  (ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 503  หมู่ 13 ตำบลหนองหญ้าไซเดิมได้รับงบประมาณตั้งเป็นโรงพยาบาลสาขา  แต่เนื่องจากกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นพื้นที่ชนบทยากจนและห่างไกล  ประชาชนส่วนใหญ่  มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตและรายได้ไม่แน่นอน  ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน    เมื่อเจ็บป่วยจะต้องได้รับการรักษาในที่ห่างไกล  เช่น โรงพยาบาลสามชุก ด่านช้าง ดอนเจดีย์  หรือเดิมบางนางบวช  สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพย์สินอันก่อให้เกิดความลำบากอย่างมากทั้งนี้เนื่องจาก  ต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางที่เป็นดินลูกรังจากหมู่บ้านถึงโรงพยาบาลเหล่านั้น  ขณะนั้นรถยนต์โดยสารประจำทางก็มีน้อย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนั้นคือ   นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน์  เห็นว่าการดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาลสาขาไม่สามารถให้บริการประชาชนได้เต็มที่  เพราะไม่มีแพทย์ประจำ  เจ้าหน้าที่มีเพียง  คนกรณีที่ประชาชนเจ็บป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างปัจจุบันทันด่วน  โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะยิ่งประสบอุปสรรคมากขึ้น  แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาล  10  เตียง จะมีกรอบอัตรากำลัง  และการสนับสนุนงบประมาณดีกว่า  เพื่อให้ประชาชนกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ  ได้รับประโยชน์จากการตรวจรักษาอย่างแท้จริง  จึงได้ดำริที่จะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียงแทน  และเริ่มดำเนินการหาเงินบริจาคนับแต่นั้นมา

โดยได้รับการบริจาคที่ดิน  จำนวน  25  ไร่จากผู้ใหญ่ชั่ง   ชาญวงษ์  และจากการซื้อสมทบด้านหน้าติดถนนอีก  ไร่  งาน  65  ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  34  ไร่  งาน  65  ตารางวา   โดยนายสมบูรณ์ นางพะยอม ธิกุลวงษ์ บริจาคซื้อเป็นเงิน 233,750 บาท จากการสมทบของข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และการทอดผ้าป่าสามัคคีโดยการนำของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์   บริจาคซื้อสมทบอีก  233,750  บาท  รวมเป็นเงิน  467,500  บาท

ต่อมา  คุณลุงทองอยู่  และคุณป้าสำเนียง   ทิพยานนท์  ได้บริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด  10  เตียง  เป็นเงิน  3,200,000  บาท  โดยทำการเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อวันที่   เมษายน  2531  ตามแบบก่อสร้างเลขที่  5318  วางศิลากฤษ์สร้างอาคารโรงพยาบาลเมื่อวันที่  เมษายน  2531  เวลา 10.00 . โดยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นเป็นประธาน  ระหว่างการก่อสร้าง ได้เปิดทำการตรวจรักษาผู้ป่วยตั้งแต่  วันที่  15  มิถุนายน  2531  โดยใช้พื้นที่ชั้นล่างของสถานีอนามัย  ตำบลหนองหญ้าไซ  (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซในปัจจุบันเป็นที่ทำการชั่วคราว  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาเป็นเงิน  50,000  บาท  ไม่มีค่าวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ใช้เงินบำรุงที่ได้จากการเก็บค่ารักษาพยาบาลมาจัดซื้อเพื่อเป็นการบริการประชาชนไปก่อน  

ช่วงการก่อสร้างก็ได้จัดหาเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก    ข้าราชการพ่อค้า  ประชาชนชาวกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ  และอำเภอใกล้เคียงจึงได้ร่วมบริจาคสมทบ  โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2531  ได้เงินประมาณ  400,000  บาท  เมื่อการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2532

ก็ได้ย้ายมาเปิดทำการรักษาพยาบาลที่อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่  ตั้งแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2532  และเริ่มรับผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนมีนาคม   2532 

                 

                        ประวัติโดยสังเขปของโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

    ตั้งอยู่เลขที่ 503  หมู่  13  ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240

 วันที่ 1 มิถุนายน 2526  อนุมัติจัดตั้งกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ
 วันที่ 1 มิถุนายน 2530  อนุมัติจัดตั้งโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
 วันที่ 8 เมษายน 2531  เซ็นสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลตามแบบเลขที่  5318
 วันที่ 9 เมษายน 2531  เริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยใช้พื้นที่ชั้นล่างของสถานีอนามัยตำบลหนองหญ้าไซ
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2531  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง
 วันที่ 25 ธันวาคม 2531  จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532  เปิดดำเนินการรักษาผู้ป่วย  ณ  อาคาร  “ทองอยู่-สำเนียง  ทิพยานนท์”
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2532  ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ  เป็นอำเภอหนองหญ้าไซ  อันดับที่  10 ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2532  พิธีเปิด รพ.หนองหญ้าไซ โดยฯพณฯ นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ รมว.การกระทรวงสาธารณสุข
 วันที่ 28 สิงหาคม 2541  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30   เตียง
 

         นับตั้งแต่เปิดบริการประชาชนมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้  โรงพยาบาลหนองหญ้าไซได้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาแล้ว  4  ท่านคือ

 1. นายแพทย์ พรณรงค์ ศรีม่วง  15 มิถุนายน 2531 - 31 พฤษภาคม 2534
 2. นายแพทย์ นิคม มีอินทร์  1 มิถุนายน 2534 - 26 พฤษภาคม 2536
 3. นายแพทย์ คำนวน พันธุ์ศรี       27 พฤษภาคม 2536 – 4 มิถุนายน 2546
 4. แพทย์หญิง สมพิศ จำปาเงิน       4 มิถุนายน 2546  - 4 ธันวาคม 2557
 5. นายแพทย์ อิศวร ดวงจินดา  4 ธันวาคม 2557 - ถึงปัจจุบัน